Ücretsiz Dene

Websitesi kullanımı ile ilgili tüm politikalar burada!

Sitemizin ziyaretçileri ve kullanıcılarına saygı duyuyoruz. Bu nedenle aklınıza takılan hak ve yükümlülükler ile ilgili tüm sorularınıza buradan yanıt bulabilirsiniz.

Farklı sorularınız mı var? Hemen iletişime geçin.

İletişim

Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1 Kullanım Koşulları:

İşbu kullanım koşulları (“Kullanım Koşulları”), Sorusana Bilişim A.Ş. (“Sorusana”) ile www.masraff.co/ adresli internet sitesine (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Kulanım Koşulları, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girer ve taraflarca Kullanım Koşulları’nda belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2 Kullanım Koşulları’nın Konusu ve Kapsamı:

İşbu Söz Kullanım Koşulları Sorusana’nın Kullanıcı’nın taranmış haldeki faturalarını, üzerindeki fatura numarası ve müşteri vergi numarası bilgilerini çıkararak bu faturaların dijital olarak saklanması ve istenildiğinde bu bilgiyle aranabilmesini sağlayan yazılım “Masraff” Dijital Arşiv isimli bilgisayar programını (“Uygulama”) ve Kullanıcılar tarafından Uygulama’ya yüklenen verilere ilişkin ilgili taraflara ilişkin koşul ve şartlar ile hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.

Madde 3 Tanımlar

İşbu Kullanım Koşulları’nda aşağıdaki ifadeler karşılarında belirtilen anlamları haizdir

“Açık rıza”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

“Anonim hale getirme”, Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

“İçerik” Kullanıcıların, hizmetlerin kullanımı amacıyla Sorusana ile paylaştığı bilgi ve verilerin tümünü ifade eder.

“Fiş” Kullanıcıların tedarikçileri ve/veya hizmet sağlayıcıları ve/veya başkaca bir ticari ilişki çerçevesinde diğer üçüncü kişiler tarafından muhtelif tarihlerde keşide edilmiş fiş ve makbuzları ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak başka şekilde düzenlenmiş olabilecek sair ödeme belgeleyici dokümanı temsil eder.

“Gizli Bilgi” Gizli Bilgi; Taraflar arasında belirlenen tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Lisans Sözleşmesi ile ilgili olarak Kullanıcı’nın Sorusana’ya doğrudan doğruya ifşa ettiği, muhasebe raporlamasına konu olacak personel özlük bilgilerini ve fiş içeriklerini ifade eder.

“Kullanıcı” Kullanım Koşulları’nın giriş kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

“Kişisel Veri” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Hakkında Kanunu’nun uygulamasına uygun olarak kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Zaman zaman değiştirilen şekliyle 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ifade eder.

“Sorusana” Kullanım Koşulları’nın giriş kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

“Kullanım Koşulları” işbu Kullanım Koşulları metnini ifade eder.

“Uygulama” Sorusana’nın mülkiyetinde bulunan ve Kullanıcılar’ın AppStore ve Google Play pazar yerlerinden erişebileceği

“Masraff” isimli akıllı masraf yönetimi uygulamasını ve iş sürecini ve işbu yazılımı ifade eder.

“Veri İşleyen” Kişisel Verilerin Korunma Kanunu’nda kendisine verilen anlamı ifade eder.

“Veri Sorumlusu” Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kendisine verilen anlamı ifade eder.

Madde 4 Uygulamanın Kullanımı

Fiş’lerin Taranması. Kullanıcıların Fiş’i mobil cihazlarına yükledikleri Uygulama ile fotoğraflarını çekmelerini veya ilgili masrafın bilgilerini Uygulama’ya manuel kaydetmelerini sağlamayı kabul etmektedir. Fiş’lerin Uygulama’ya yüklenmesi işlemi tamamıyla Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Sorusana Kullanıcıların Uygulama’ya yüklemediği hiçbir Fiş’ten sorumlu olmayacaktır.

Bilgilerin Sunulması. Kullanıcıların bilgileri ve oluşturulması istenen masraf kalemlerine ait bilgiler Kullanıcı tarafından sağlanacak olup, tanımlamalar sisteme Sorusana tarafından yapılacaktır. Sağlanan kullanıcı bilgileri ile Kullanıcılar kurumsal e-mail adreslerini ve kendilerine Sorusana tarafından sağlanacak şifreleri ile Masraff uygulamasına girişi yapabilecekler.

Çıktı Formatı. Uygulamada gerçekleştirilen masrafların çıktı formatı CSV ve PDF olarak sağlanmaktadır. Söz konusu çıktı Uygulama’nın web panelinden Kullanıcılar tarafından indirilebilecektir.

Fişler’in İçeriği ve Okunurluğu. Kullanıcı Uygulama’ya yüklenecek Fişler’in içeriği, yasal mevzuat ile uyumu, görüntü kalitesi, okunurluğu ve taranmış kopyaların orijinallerine uygunluğu hakkında Sorusana’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. Fişler üzerinde tahrifat yapılmış olması, usulüne aykırı düzenlenmiş veya kabul edilmiş olmaları, Fiş’in karşılığı tedarik edilen mal veya hizmetler hakkında yanıltıcı beyan ve şerhler içermeleri sebebiyle (maliye otoriteleri dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) üçüncü kişiler tarafından Sorusana’ya, Sorusana’nın grup şirketleri, iş ortakları, pay sahipleri, çalışanları veya yöneticilerine karşı açılabilecek her türlü tazminat, sorumluluk, ceza ve icra davası ve benzeri talep karşısında Kullanıcı Sorusana’nın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları karşılayacağını kabul ve beyan eder.

Kapsam Dışı Hizmetler. Ek geliştirme (upgrade), veri düzeltme, belge tarama gibi operasyonel hizmetler, işbu Kullanım Koşulları hükümleri uyarınca Sorusana’nın hizmet kapsamı dışındadır ve aksi Taraflar’ca yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece Kullanıcı tarafından gerçekleştirilecektir.

Madde 5 Sınırlı Sorumluluk

Performans ve Mevcut Durum ile Kabul. Sorusana, Uygulama’nın işbu Kullanım Koşulları kapsamında tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni gösterecektir. Sorusana, Uygulama’nın ve yardımcı yazılımlarının tümüyle kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının genel ve/veya özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şekilde bir iddia ve taahhütte bulunmaz. Sorusana bu yönde hiçbir taahhüt veya garanti sunmamaktadır. Kullanıcı Uygulama’nın kullanımına ilişkin risklerin kendisi tarafından üstlenildiğini beyan ve kabul eder.

Muhasebe Hizmeti Teşkil Etmeme. Sorusana işbu Kullanım Koşulları altında herhangi bir mali müşavirlik, finansal danışmanlık, muhasebe veya ön muhasebe hizmeti vermemektedir. Kullanım Koşullar’ındaki hiçbir hüküm Sorusana’nın burada sayılanlar dahilinde herhangi bir hizmet sunduğu şeklinde yorumlanamaz. Uygulama kapsamına alınacak tüm Fişler’in ilgili mevzuat ve Maliye Bakanlığı düzenleme ve direktifleri ile uyumlu olduğuna dair tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

Doğrudan Zararlar ile Sınırlılık. Kullanıcı, Sorusana’nın bu Kullanım Koşulları konusu yazılımlar üzerinde Kullanıcı’ya yalnızca “Kullanım Lisansı” verdiği Kullanıcı’nın üretkenlik, iş gelir ve/veya kar kaybı, yazılımın yerelleştirilmesi, yazılımın ve verilerin kullanılması, yazılımın ve verilerin kullanılması gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarar konularında Sorusana’nın hiçbir sorumluluğunun olmadığını, bunları tazmin etmekle yükümlü olmayacağını peşinen kabul etmektedir.

Bilgi Kayıpları. Sorusana, donanım veya işletim sistemi arızasından, telif hakları Sorusana’ya ait olmayan veri tabanı, ara yüz platformları veya sair entegrasyon yazılımından, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, internet veya elektrik bağlantısının kesilmesi, virüs bulaşması ve benzer çevresel faktörler ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu olmayacaktır.

Kişisel Veri ihlallerinden sorumluluk. Telif hakları Sorusana’ya ait olmayan veri tabanı, ara yüz platformları veya sair entegrasyon yazılımından, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından kaynaklanacak Kişisel Veri ihlallerinden Sorusana sorumlu tutulamaz ve Kullanıcı, işbu madde kapsamında belirtilen Kişisel Veri ihlalleri nedeniyle Sorusana’nın uğradığı zararları telafi etmekle yükümlüdür.

Mücbir Sebep. Sorusana’ya, herhangi bir mücbir sebebin varlığı nedeniyle işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen Uygulama’nın tamamının veya bir kısmının gereği gibi çalıştırılamaması halinde hiçbir sorumluluk atfedilemez.

Yedeklemeler. Sorusana, kendisine Uygulama üzerinden tevdi edilen bilgilerin tanımlanan işlev amacı dışında yedekleneceği yönünde bir taahhütte bulunmamaktadır. Sorusana, özellikle Uygulama kapsamından Kullanıcı tarafından kaldırılan/silinen veya Sorusana’ya atfedilemeyecek başka bir nedenle ulaşılamaz veya okunamaz hale gelen Fişler ve bunlara ait işlenmiş veya ham bilgiler ile ilgili hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır ve bunlara ilişkin yedek kopyalar tutmak veya ibraz etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Madde 6 Uygulama Telif Hakları

Uygulama’nın Mülkiyeti. Uygulama, mülkiyeti ve her türlü telif hakkı münhasıran Sorusana’ya ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun korumasında olan bir bilgisayar programı, hazırlık çalışması ve iş süreçlerinden oluşan bir eserdir. Aynı şekilde Uygulama’ya bağlı olarak Sorusana’nın mülkiyetinde İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulamaya konulması ile birlikte Kullanıcı’ya Uygulama üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı veya telif hakkı devir, temlik veya terk edilmiş olmayacaktır. Kullanıcı kendisine sunulan hizmetin yalnızca süreli ve şarta bağlı bir kullanım lisansı olduğunu kabul ve beyan eder.

Yasal Koruma ve Yaptırımlar. Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Markalar Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve muhtelif Vergi Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanım lisans hakkı kapsamı dışında her türlü kopya çoğaltma eylemi ve işlemleri ilgili mevzuatta öngörülen cezai yaptırımlara sahiptir.

Modifikasyon ve Ters Mühendislik Yasağı. Kullanıcı, Uygulama ve Uygulama’nın uzantısı ve eklentisi olan yazılımlar ve iş süreçleri üzerinde herhangi bir modifikasyon, değiştirme, uyarlama yapamaz. Herhangi bir ters mühendislik işlemi uygulayamaz ve üçüncü kişilere uygulatamaz.

Benzer Yazılım Üretmeme. Kullanıcı, gerek Lisans Sözleşmesi süresince gerekse sona ermesinden sonra; Kullanıcı dışındaki üçüncü kişilere, Uygulama’ya ve/veya Uygulama’nın nihai fonksiyonuna, içeriğine, formatına, adına, dizaynına bir bütün olarak ve esaslı surette iltibasa meydan verir surette benzer veya bunlarla aynı nitelikteki Uygulama ve yazılımları ne kendi adına ne de üçüncü kişilerin hesabına üretmeyeceğini ve/veya üretilmesini sağlamayacağını, üçüncü kişiler ile bu yönde bir sözleşme akdetmeyeceğini ve/veya ilişki içinde olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Sorusana’nın Erişimine Açılan Yazılımlar. Kullanıcı, Sorusana tarafından temin edilen Uygulama yazılımlarının üzerinde çalıştığı ve telif hakları Sorusana’ya ait olmayan veri tabanı ve iletişim ağı (network) yazılımlarının işbu Kullanım Koşulları’nın süresi boyunca geçerli ve yeterli kullanım lisanslarına sahip olmasını sağlamaktan sorumludur.

Madde 7 Asgari Donanım

Kullanıcı, kullanım lisansını aldığı Uygulama’yı, işbu Kullanım Koşulları kapsamında belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, Sorusana’nın yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, Sorusana’nın sorumluluk sınırının Uygulama için kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu kabul eder.

Sorusana, Uygulama’nın yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan kazanç veya kayıplardan hiçbir biçimde sorumlu değildir.

Madde 8 Süre ve Fesih

Sorusana, Kullanıcı’ya herhangi bir ön mühlet sunma veya herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğunda olmadan istediği zaman Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimini durdurabilme ve hizmete devam etmeme hakkına sahiptir.

Madde 9 Gizlilik

Uygulama’ya yüklenen İçerik üzerinde Sorusana’nın herhangi bir mülkiyet hakkı yoktur. Sorusana, Uygulama üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen verileri ve fiş içeriklerini, işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacak ya da hiçbir koşulda satmayacaktır.

Ancak Taraflar; Sorusana’nın, aşağıdaki hallerde Kullanıcı’nın ilettiği İçerik’i işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabileceğini kabul eder:

 Herhangi bir mahkeme kararı veya yürürlükteki düzenlemeler uyarınca gündeme gelen herhangi bir yasal gereksinim durumunda;

 Uygulama aracılığıyla sunulan hizmetler için gerekli olduğu ölçüde ya da yürürlükteki veri koruma kanunlarına uymak amacıyla veya veri sahibinin izni doğrultusunda açıklanması durumunda; veya

 Anonimleştirilmiş olmak kaydıyla, pazarlama, tanıtım veya reklam amaçlı olarak üçüncü kişilere yapılacak bildirim veya duyurularda,

 Sorusana’nın meşru menfaatlerini korumak için zorunlu olması durumunda.

Sorusana kendisine iletilen kişisel verileri ve fiş içeriklerini sınırsız süreyle özel ve gizli tutmayı, herhangi bir kısmının kamuya açık hale gelmesini veya yetkisiz kullanımını ya da üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Sorusana, verilen hizmetler kapsamında veri işleyen sıfatıyla hareket etmekte olan Sorusana Kullanıcı tarafından iletilen kişisel verileri işlerken, kişisel verilerin güvenliğini, verilerin muhafazasını sağlamak, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek ve hukuka uygun işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcı’nın Sorusana’ya onay vermesi halinde, ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, Kullanıcı’nın erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kullanıcı’nin verdiği onay çerçevesinde Sorusana İçerik işleyebilir, saklayabilir. Kullanıcı iletişim bilgileri, Kullanıcı ile temas kurmak veya Uygulama kullanıcılarının tecrübesini geliştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, üyeliklerin sürdürülmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Sorusana; Uygulama vasıtasıyla işlenen verileri, uygulamanın beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre değerlendirilmesi, Uygulama’nın geliştirilmesi ve sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla anonim hale getirerek kullanabilecektir. Aynı zamanda bunu donanım ve yazılım sağlayıcılar gibi diğer taraflarla da paylaşabilecektir.

Site ve Uygulama üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Sorusana Site ve uygulamaların gizlilik uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Sorusana, işlemekle sorumlu olduğu verileri yurtdışı merkezli bulut altyapılarına (söz konusu ağ Sorusana’ya ait ve yalnızca Sorusana tarafından erişilebilen bir sistemdir, kişisel veriler yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.) aktarma hakkına sahiptir.

Madde 10 Kişisel Verilerin Korunması

1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uygulanacak İlkeler: Sorusana, Kullanıcılara verilen hizmet kapsamında Veri İşleyen sıfatıyla hareket eder. Sorusana, Uygulama vasıtasıyla işlenmekte olan verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak toplanmasına, verilerin işlenmesi faaliyetinin şeffaflık ve bilgilendirme esaslarına dayanmasına önem atfetmektedir.

a. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk: Uygulama’nın sunduğu hizmetlerin üretilebilmesi ve Kullanıcı tarafından talep edilen raporlamaların yapılabilmesi için işlenmesi gereken kişisel verilerin KVKK mevzuatına ve hukuka uygun bir biçimde elde edilmesi için KVKK mevzuatı kapsamında alınması gereken tedbirlerden Veri Sorumlusu sıfatıyla Kullanıcı sorumludur.

b. Şeffaflık ve Bilgilendirme: Uygulama’nın kullanılabilmesi için gerekli olan kişisel verilerin elde edilmesi aşamasında çalışanlarını aydınlatma yükümlülüğü veri sorumlusu sıfatıyla Kullanıcı’ya aittir.

2. Masraff Uygulaması Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi: Uygulama vasıtasıyla işlenen kişisel veriler açısından Sorusana Veri İşleyen sıfatıyla hareket etmektedir. Kişisel veriler, Veri Sorumlusu sıfatıyla Kullanıcı tarafından toplanır ve kişisel veri sahiplerinin kullanıcı bilgileri Sorusana’ya iletilir. Uygulama kapsamında kişisel veriler aşağıdaki şekilde işlenmektedir:

Veri Kategorisi

Kimlik, İletişim Verileri ve Mali Veriler

Açıklama

Kimlik Verileri; kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin veriler,

İletişim verileri; kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel veriler.

Mali Veriler: Uygulamaya yüklenen fişlerde yer aldığı ölçüde banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi kişisel veriler.

Kimden toplanır

Kullanıcıların Uygulama’ya erişim sağladığı çalışanları 

İçerik

İsim, soy isim, cep telefon numarası, kurumsal elektronik posta adresi, fişlerin içindeki veriler

Fiş ve fatura üzerinde bulunabilecek her türlü kişisel veri

Verinin işlenme amacı

Uygulama aracılığı ile sağlanan akıllı fatura tanıma ve masrafları muhasebe kontrolüne hazır hale getirme hizmetlerinden yararlanmak isteyen Kullanıcıların erişim sağladığı çalışanlarının kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 

Hizmet sürecindeki destek hizmetlerinin verilebilmesi,

 

Uygulama tarafından üretilen harcamaların raporlandırılması ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,

 

Uygulamanın geliştirilmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi,

 

Satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Verinin işlenmesinin hukuki nedeni

Kullanıcı ve Uygulama arasında Lisans Sözleşmesi’nin kurulması ve Kullanıcı’ya taahhüt edilen hizmetlerin ifası amacıyla toplanmaktadır.

Veri toplama yöntemi

Veriler; veri sorumlusu sıfatını haiz Kullanıcı tarafından aşağıdaki yöntemlerle toplanır;

Kullanıcı; erişim sağladığı çalışanların talep edilen verilerini Sorusana’ya iletir,

Kişisel veriler sisteme Sorusana tarafından tanımlanır,

Sorusana tarafından kişisel verileri ile sisteme kaydedilen Kullanıcı’nın erişim sahibi çalışanları, kurumsal e-posta adresleri ve kendilerine Sorusana tarafından sağlanan şifreleri ile Masraff’a giriş yapar,

Kullanıcı, çalışanların fişlerini mobil cihazlarına yükledikleri Uygulama ile fotoğraflarını çekmek veya ilgili masrafın bilgilerini Uygulama’ya kaydetmek suretiyle fiş ve fatura üzerindeki verilerin aktarımını sağlar.

 

3. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha : Sorusana, Uygulama vasıtasıyla işlenen kişisel verileri iş süreçlerini ve hizmetlerini geliştirme amaçlı kullanım haricinde, her bir Kullanıcı’nın kişisel veri saklama ve imha politikasına göre saklar, Kullanıcı’nın talebi üzerine kişisel veriler silinir, imha edilir veya anonim hale getirilir. Kullanıcılar; Uygulama vasıtasıyla işlenen verilerin Sorusana tarafından, uygulamanın beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre değerlendirilmesi, uygulamanın geliştirilmesi ile hizmet kalitesinin artırılması amacıyla anonim hale getirilerek kullanılabileceği hususunda çalışanlarını aydınlatmalı ve bu hususta açık rızalarını almalıdır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması: Sorusana sunucuları ABD merkezli bulut altyapılarında bulunmaktadır. Söz konusu ağ şirkete ait ve yalnızca şirketçe erişilebilen bir sistem olup şirket temel olarak kişisel verileri yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır. Sorusana, kişisel verileri SSL sertifikalı yüksek güvenlikli platformda şifreleyerek saklamaktadır.

5. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi: Uygulama’ya kayıt olmak için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. Maddesinde sayılan özel nitelikli kişisel verilere ihtiyaç bulunmamaktadır. Uygulama vasıtasıyla özel nitelikli herhangi bir kişisel veri işlenmemektedir.

6. Kişisel Verilerin Güvenliğini ve Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Tedbirler: Sorusana, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, Uygulama vasıtasıyla kişisel verileri hukuka uygun olarak işlemek, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmaktadır. Sorusana tarafından Uygulama vasıtasıyla kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak amacıyla alınan başlıca teknik ve idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Alınan İdari Tedbirler

Kişisel Verilerin Mümkün Olduğunca Azaltılması.

• Sorusana, işleme amacı kapsamı dışında kalan hiçbir veriyi işlemez.

• Sorusana, Uygulama vasıtasıyla işlenen kişisel verilerin imhası hususunda Kullanıcının hazırlamak ve uymakla yükümlü olduğu veri saklama ve imha politikasını benimser. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi anonim hale getirilmesi süreçlerinde bu politika ile Kullanıcı’nın taleplerine uygun hareket eder.

• Belirlenen süreler sonunda, geliştirme amaçlı bilgi kullanımı dışında kalan veriler hariç tüm verileri güvenli bir şekilde imha eder.

Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları.

• Sorusana Uygulama vasıtasıyla işlenen kişisel verilere erişimi olan ve veri işleme süreçlerinde yer alan tüm personelini, kişisel verilerin güvenliği, hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmaması gibi konular hakkında eğitimlere tabi tutar.

• Sorusana, kişisel verilere erişimi olan tüm çalışanlarıyla bu verilere ilişkin gizlilik taahhütnamesi imzalamaktadır.

• Sorusana’nın Uygulama vasıtasıyla işlenen kişisel verilere erişimi olan tüm çalışanları koruma altına alınan kişisel verilere ilişkin süresiz sır saklamakla yükümlülüğü altındadır ve Sorusana’dan kaynaklanabilecek olası bir veri ihlali durumunda Sorusana ile müşterek sorumluluğu bulunmaktadır.

Bildirim ve Sır Saklama Yükümlülükleri.

• Sorusana Uygulama vasıtasıyla işlenmek olan kişisel verilere ilişkin olarak öğrendiği veri ihlallerini gecikmeksizin veri sorumlusu Kullanıcı’ya bildirme yükümlülüğü ve işlenen kişisel verilere ilişkin olarak da süresiz sır saklama yükümlülüğü altına girmektedir.

Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Alınan Teknik Tedbirler

Siber Güvenliğin Sağlanması: Sorusana, veri güvenliğini ihlal edebilecek kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için, bilgi sistem ağını düzenli olarak tarayan ve tehlikeleri tespit eden antivirüs, antispam gibi ürünlerin kullanır bunların güncelliğinden emin olur. Verilerin muhafaza edildiği platformların güçlü güçlü güvenlik duvarları ile korunmasına ilişkin yöntemleri Kullanıcılara sağlar.

Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi: Sorusana, bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığını güncel olarak kontrol eder, tüm Kullanıcıların işlem hareketleri kaydının düzenli olarak tutulmasını sağlar (log kayıtları), güvenlik sorunlarının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde raporlanması ve çalışanların sistem ve servislerdeki güvenlik zafiyetlerini ya da bunları kullanan tehditleri bildirmesi için resmi bir raporlama prosedürü oluşturulup güvenlik kontrollerini yol ile gerçekleştirir.

Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması: Sorusana kişisel veri içeren cihazların kaybolması veya çalınması gibi durumlara karşı erişim kontrol yetkilendirir ve şifreleme yöntemlerini kullanarak kişisel veri güvenliğinin sağlanmasını sağlar ve yetkisiz erişimi önler. Sorusana, kişisel verileri SSL sertifikalı yüksek güvenlikli platformda şifreleyerek saklar. Kişisel Verilerin Bulutta Depolanması. Sorusana bulutta depolanan kişisel verilerin neler olduğunun detaylıca bilir, yedeklenmesini ve senkronizasyonun sağlar bunu yanı sıra bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde; kişisel verileri kullanılır hale getirmeye yarayabilecek şifreleme anahtarlarının tüm kopyalarının da yok edildiğinden emin olur.

Madde 8. Muhtelif Hükümler

Tebligatlar:Taraflar, işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen adreslerin tebligat adresleri olduğunu, tebligat adreslerinde değişiklik olması halinde yeni adreslerini yazılı olarak karşı Taraf’a bildirmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatların tebliğ edilsin ya da edilmesin geçerli olacağını ve yasal bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını ve birbirlerine yapılacak tüm bildirimlerin, fesih ihtarlarının noter kanalıyla olması hariç olmak üzere, yazılı olacağını beyan ve kabul ederler.

Hakların Devri: Taraflar işbu Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini (Sorusana’nın alacak temliki hakkı saklı kalmak üzere) diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın grup şirketleri dahil üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Şöyle ki:

(a) Kullanıcı Uygulama’yı ancak kendi işletmesi ((grup şirketleri ve bağlı ortaklıkları dahil olmak üzere) uhdesinde kullanacağını kabul etmektedir. Kullanıcı, Uygulama’yı herhangi bir üçüncü kişiye veya kuruma (Kullanıcı’nın kendi grup şirketleri ve ilgili kişileri de dahil olmak üzere) Sorusana’nın yazılı izni olmadan kullandıramaz, kullanım erişimini devredemez, Uygulama’ya kendi işletmesini doğrudan ilgilendirmeyen Fişler yükleyemez ve Sorusana’dan bunları işlemesini bekleyemez.

(b) Sorusana’nın izinsiz bir kullanım ve devir tespit etmesi durumunda derhal fesih ve tazminat hakları saklıdır.

Değişiklikler: Sorusana işbu Kullanım Koşulları’nda her türlü değişiklik ve/veya ilave yapma hakkına sahiptir.

Farkı deneyerek görün

Hemen 7-gün ücretsiz denemenizi başlatın.

Kredi kartı bilgisi gerekmez.

hemen deneyin