Ücretsiz Dene
Bütçe Yönetimi, Masraf Yönetimi, Muhasebe, Şirket Muhasebesi, Vergi Muhasebesi

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), bir işletmenin hem doğru ve sağlıklı bir gelir gider yönetimi yapabilmesi hem de ticari kazancını tespit edebilmesi için önem vermesi gereken konulardandır. Bir işletmenin gelirleri, giderlerinden fazlaysa kabaca bu işletme kar ediyor demektir ve belirlenmiş olan vergi matrahı üzerinden vergi ödemekle yükümlüdür. Kanunen kabul edilmeyen giderler, yasa dışı giderler olarak algılanmamalıdır. Bu giderlerin tamamı legaldir ancak vergilendirmeye göre geçersizdir. Bu sebeple şirketlerin hangi giderleri kazançtan düşebileceğini ve hangilerini vergi matrahınızın tespitinde kazançtan düşemeyeceğini bilmeleri doğru gelir gider yönetimi için oldukça önemlidir.

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler’in Belirlendiği Kanunlar 

Gelir Vergisi Mükellefleri

Gelir vergisi mükellefleri ‘’ticari kazançlarının tespiti’’ sırasında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ilişkin hükümlerini ve GVK’nın “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı ve “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41. maddesinde yer alan hükümlerini dikkate almalıdır.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Kurumlar vergisi mükellefleri de “kurum kazancının tespiti” sırasında yukarıdaki yasal düzenlemelere ek olarak; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 10’uncu maddesi ile “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11’inci maddesi hükümlerini de dikkate alınmalıdır.

Bir işletmenin giderlerinin kanunen indirim olarak kabul görmesi için temelde iki şartı sağlaması gerekmektedir;

1-İndirime konu olacak giderin ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması,

2-Bu giderin VUK’da açıklandığı şekilde belgelendirilmesidir.

Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Kabul Edilmeyen Giderler

 1. Teşebbüs Sahibi ile Eşinin ve Çocuklarının İşletmeden Çektikleri Paralar ve Aynen Aldıkları Sair Değerler,
 2. Teşebbüs Sahibinin Kendisine, Eşine, Küçük Çocuklarına İşletmeden Ödenen Aylıklar, Ücretler, İkramiyeler, Komisyonlar ve Tazminatlar,
 3. Teşebbüs Sahibinin İşletmeye Koyduğu Sermaye İçin Yürütülecek Faizler,
 4. Teşebbüs Sahibinin, Eşinin ve Küçük Çocuklarının İşletmede Cari Hesap veya Diğer Şekillerdeki Alacakları Üzerinden Yürütülecek Faizler,
 5. Teşebbüs Sahibinin, İlişkili Kişilerle Emsallere Uygunluk İlkesine Aykırı Olarak Belirlenmiş Bedel ya da Fiyatlar Üzerinden Gerçekleştirilen İşlemler Dolayısıyla İşletme Aleyhine Oluşan Farklar,
 6. Her Türlü Para Cezaları ve Vergi Cezaları ile Teşebbüs Sahibinin Suçlarından Doğan Tazminatlar,
 7. Her Türlü Alkol ve Alkollü İçkiler İle Tütün ve Tütün Mamullerine Ait İlan ve Reklam Giderleri,
 8. Kiralama Yoluyla Edinilen veya İşletmede Kayıtlı Olan Yat, Kotra, Tekne, Sürat Teknesi Gibi Motorlu Deniz, Uçak ve Helikopter Gibi Hava Taşıtlarından İşletmenin Esas Faaliyet Konusu İle İlgili Olmayanların Giderleri İle Amortismanları,
 9. Basın Yoluyla İşlenen Fiillerden veya Radyo ve Televizyon Yayınlarından Doğacak Maddî ve Manevî Zararlardan Dolayı Ödenen Tazminat Giderleri,
 10. Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması,
 11. VUK’un 187’nci maddesi uyarınca Envantere Alınması Zorunlu Olan Gayrimenkuller için Yapılan Kira Ödemeleri,
 12. Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olayları,
 13. Kanuni hadleri aşan veya Kanun’un aradığı şekil şartlarını taşımayan bağış ve yardımlar ile benzer mahiyetteki diğer gider unsurlarıdır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Kabul Edilmeyen Giderler

 1. Özsermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler,
 2. Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faiz, Kur Farkları ve Benzeri Giderler,
 3. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlar,
 4. Yedek Akçeler,
 5. Kurumlar Vergisi, Her Türlü Para Cezaları, Vergi Cezaları, Gecikme Zammı ve Faizler,
 6. Menkul Kıymetlerin İtibari Değerinin Altında Satışından Doğan Zararlar ve Bunlara İlişkin Olarak Ödenen Komisyonlar,
 7. İşletmenin Esas Faaliyet Konusu ile İlgili Olmayan Deniz ve Hava Taşıtlarının Giderleri ve Amortismanları,
 8. Kurumların Kendisinin, Ortaklarının, Yöneticilerinin ve Çalışanlarının Suçlarından Doğan Tazminat Giderleri,
 9. Basın Yoluyla İşlenen Fiillerden Dolayı Ödenen Tazminat Giderleri,
 10. Her Türlü Alkol ve Alkollü İçkiler İle Tütün ve Tütün Mamullerine Ait İlan ve Reklam Giderleri,
 11. Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması,
 12. Kanuni hadleri aşan veya Kanun’un aradığı şekil şartlarını taşımayan bağış ve yardımlar ile benzer mahiyetteki diğer gider unsurlarıdır.

Fişlerim muhasebeye zamanında ulaşsın, işlerim aksamasın, hem zaman hem de maliyet tasarrufu yapayım diyorsanız işte sizin için bir çözüm önerisi! Masraf sürecinizi tamamen dijitale taşıyacak ve sürecinizi kat ve kat hızlandıracak uygulamamızı, 7 gün ücretsiz deneme fırsatıyla buradan inceleyebilirsiniz.